PEDAGOG SZKOLNY

 ANNA KOCHAŃSKA-PERZ

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK SRODA CZWARTEK PIĄTEK
  9:00-13:00  8:00-12:00 10:00-13:00 

10:30-12:30

13:30-15:30

 9:30-11:30

 

 „ Gdy spotykam dziecko,

    budzi ono we mnie dwa uczucia:

    czułość do tego, kim jest dzisiaj

    i szacunek do tego, kim może stać się w przyszłości (…)

    Bo przecież każde jest dobre, na miarę swoich możliwości”

                                                         Ludwik Pasteur

 

FORMY POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KRUSZWICY

 

 

Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, które wynikają:

 z niepełnosprawności, przewlekłej choroby;

z niedostosowania społecznego,

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 ze specyficznych trudności w uczeniu się, z niepowodzeń szkolnych;

z zaburzeń komunikacji językowej;

z sytuacji traumatycznych

z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją materialną, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;

z trudnościami adaptacyjnymi;

ze szczególnych uzdolnień.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z dyrektorem szkoły, z nauczycielami, rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  innymi placówkami  oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

 

W szkole nr 2 w Kruszwicy pomoc  udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz  

 w formie zajęć:

terapeutycznych;

korekcyjno-kompensacyjnych;

socjoterapeutycznych;

logopedycznych:

wyrównawczych;

porad i konsultacji;

rozwijających uzdolnienia,

warsztatów dla uczniów oraz rodziców - w  zależności od potrzeb.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca, pedagog, nauczyciel niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy.

O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są rodzice.